GDPR

PRIVACYVERKLARING

1. Algemeen

WVBF vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WVBF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor deverwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als WVBF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

WVBF vzw
E.Claesstraat 7
8480 Eernegem
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
2. Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door WVBF vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van WVBF vzw (contractuele grond)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Public relations en direct marketing: het bekendmaken van activiteiten en opinies van onze organisatie
 • Werven en verzamelen van giften
 • Marktonderzoek en statistisch onderzoek
3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en

verwerken voor de bovenstaande doelstellingen:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, datum registratie
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, spelersklassement
 • noodzakelijk medische gegevens (kampen, Topsport)

Foto’s en films gemaakt tijdens evenementen of activiteiten, zijn bedoeld voor verslaggeving en als illustratie om evenementen aan te kondigen of kunnen gebruikt worden voor andere promotionele doelstellingen.

4. Wie heeft toegang tot de gegevens?

Het bestuur, de trainers en coaches in opdracht van WVBF en de commissieverantwoordelijken hebben toegang tot de gegevens.

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Bewaartermijn

WVBF vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. WVBF vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

7. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen ompersoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens WVBF vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar noodzaak toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
8. Je rechten omtrend je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Je hebt het recht op onmiddellijke verwijdering van foto’s of filmmateriaal, genomen van jou, tijdens een evenement of andere activiteit. Hiertoe volstaat het een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10. Wijziging van de privacyverklaring

WVBF vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 01/06/2018.

Portretrecht

Tijdens een officieel toernooi, kampioenschap, competitie of evenement, goedgekeurd door BBF of Badminton Vlaanderen, is het toegestaan om tv-opnames, geluidsopnames en foto’s te maken. Deelname aan het toernooi betekent dat hiervoor geen bijkomende goedkeuring aan de betrokken spelers, clubs of officials gevraagd moet worden. Deze tv-opnames, geluidsopnames of foto’s kunnen verspreid worden door de houder van de uitzend- of publicatierechten en mogen gebruikt worden voor live of opgenomen tv-programma’s, internet, webcasting, radio, film, verspreiding via de pers en andere gelijkaardige media. BBF en zijn geaffilieerde federaties en elke betrokken fotograaf hebben het recht elke foto of andere gelijkaardige beelden, die van de speler of official werden gemaakt tijdens het toernooi, te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

Vrijwilliger

Organisatienota vrijwilligers

Organisatie

Naam :West-Vlaamse Badmintonfederatie, verkort WVBF

Juridisch statuut : V.Z.W.

Maatschappelijke zetel : E.Claesstraat 7 - 8480 Eernegem

e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Sociale doelstelling

De WVBF heeft als doelstelling om organisaties ivm en de ontwikkeling van Badminton als sport in de ruime zin van het woord te promoten in de provincie West-Vlaanderen.

Om deze doelstelling te halen zal de WVBF, om zijn doelstelling te bereiken,  allerhande steun verlenen aan:

 • De organisaties van sportieve evenementen
 • De vorming van trainers en actieve leden
 • De sportieve vorming van onze jeugd
 • Financiële en materiële middelen ter beschikking stellen om zijn leden toe te laten badminton te spelen op alle mogelijke niveaus


De vrijwilligers staan, samen met de WVBF, in voor het realiseren van de sociale doelstellingen.

Verzekeringen

De organisatie (WVBF) heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie (WVBF), met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

De verzekering werd afgesloten bij N.V. Arena  met polisnummer lichamelijke ongevallen 1.116.925 en burgerlijke aansprakelijkheid 1.116.926


Onkostenvergoeding

De organisatie (WVBF) betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger ten bedrage van maximum €34 per dag met een maximum van €1388,40 per jaar.(bedragen 1 januari 2016)

De organisatie (WVBF) betaalt tevens een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte kosten. Het betreft een vergoeding voor reële vervoerskosten waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd. Er is een terugbetaling van €0,3653 per kilometer met een maximum van 2000 kilometer.


Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.

Art. 458 SWB : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank(om te zetten naar euro).


Aansprakelijkheid

De organisatie (WVBF) is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of door een eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.

Verzekering

Bij aansluiting van de spelers zijn zij automatisch verzekerd bij Arena.  De gedekte activiteit in de polis voor sportfederaties is de beoefening, voorbereiding, organisatie, beheer, administratie, … van BADMINTON met inbegrip van kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, toernooien, trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen en bijkomende activiteiten georganiseerd door de federatie en/of de aangesloten clubs.

De verzekerden zijn Badminton Vlaanderen, de clubs en de individuele leden als ook de niet-leden tijdens hun deelname aan badminton promotionele activiteiten georganiseerd door Badminton Vlaanderen, de aangesloten clubs of provinciale raden.

De verzekering voor sportfederaties verzekert zowel de burgerlijke aansprakelijkheid tov een derde (= alle andere personen dan Badminton Vlaanderen en de aangesloten clubs en provinciale raden) als de lichamelijke ongevallen van Badminton Vlaanderen en haar individuele leden.

De aansprakelijkheid van de CLUB ZELF als organisator van niet-sportactiviteiten (BBQ, kwisavond, fuif, enz.) is NIET gedekt.

Voor bijkomende info kan je terecht bij Badminton Vlaanderen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Handige links via Badminton Vlaanderen website

Link naar de ongevalsaangifte

Link naar de algemene voorwaarden van de verzekering

Link naar de bijzondere voorwaarden van de verzekering

Link naar een overzicht van de 'verzekerde activiteiten', de 'verzekerde waarborgen' en 'wat te doen bij ongeval'